Szanowni Państwo, Studenci Uniwersytetu Opolskiego,
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym oceny realizacji zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich za semestr letni roku akademickiego 2019/2020.
Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy. By rozpocząć badanie, należy po zalogowaniu na konto USOSweb wybrać opcję Mój USOS lub z bocznego menu: Ankiety, otworzyć ankietę, klikając w nazwę przedmiotu. Prosimy Państwa o wypełnienie dwóch kwestionariuszy ankiet:
Ankieta I. dotyczy oceny zajęć prowadzonych przez nauczyciela akademickiego (osobno dla każdego przedmiotu).
Ankieta II. obejmuje ocenę realizacji zajęć w formie zdalnej na Państwa Wydziale.
Dla każdego przedmiotu generowana jest w systemie USOSweb odrębna ankieta, wskazująca nazwę przedmiotu oraz imię i nazwisko prowadzącego. Wypełnienie ankiety dla każdego przedmiotu zajmuje kilka minut. Ankietę wypełnia się, wybierając z prawego menu odpowiadającą Państwa ocenie opcję odpowiedzi. Bardzo prosimy o wypełnienie także dolnego okna, w którym można wpisać komentarz, wskazać zalety lub wady konkretnych zajęć, podzielić się uwagami, które dotyczą prowadzenia przedmiotu. Po wypełnieniu ankiety należy kliknąć opcję Zakończ ankietę na dole strony. Po zapisaniu kolejnych ankiet w widoku pojawiać się będą pozostałe ankiety do wypełnienia.
Badanie jest anonimowe, co oznacza, że po zapisaniu wypełnionej ankiety w bazie danych nie zostaje zachowana żadna informacja, dzięki której możliwe byłoby powiązanie udzielonych odpowiedzi z osobą wypełniającą kwestionariusz ankiety. Zapisane zostają tylko oceny wystawione danemu wykładowcy i fakt wypełnienia przez Studenta danego kwestionariusza (dlatego raz wypełnionej ankiety nie można ponownie otworzyć). Wypełniony kwestionariusz przesyłany jest automatycznie, jako informacja poufna, do pracownika odpowiedzialnego za ankietyzację w Biurze Dydaktyki i Studentów UO.
Termin realizacji badań: od 9 do 23 listopada 2020 r.
Szanowni Państwo, bardzo proszę o potraktowanie badania ankietowego jako istotnej aktywności we wspólnych wysiłkach, by mogli Państwo brać udział w zajęciach realizowanych na wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym, w pozytywnej atmosferze i z satysfakcjonującymi efektami.
Dear Students,
We would like you to take part in a survey concerning the evaluation of the implementation of classes by academic teachers in the summer semester of the academic year 2019/2020.
Participation in the survey is voluntary and anonymous. To start the survey, after logging into your USOSweb account, select Student’s section and then Surveys, open the survey by clicking on the course name. Please complete two questionnaires:
Questionnaire I is about the evaluation of classes conducted by an academic teacher (separately for each course).
Questionnaire II is about the evaluation of the classes conducted at your faculty remotely.
A separate questionnaire is generated in the USOSweb system for each course, with the name of the course and the name of the teacher. It takes several minutes to complete the questionnaire for each course. Please fill out the survey by selecting the answer option from the right-hand menu corresponding to your rating. We also ask you to fill in the bottom window, where you can enter a comment, indicate the advantages or disadvantages of specific classes, and share your comments on how the course was conducted. After completing the questionnaire, click Exit Survey at the bottom of the page. After saving the consecutive questionnaires, the remaining questionnaires to be filled will come into view.
The survey is anonymous, which means that after saving the completed survey in the database, no information is retained that would enable linking the answers given to the person filling in the survey questionnaire. Only the ratings given to a given lecturer and the fact that the Student has completed a given questionnaire are recorded (therefore a completed questionnaire cannot be reopened). The completed questionnaire is automatically sent, as confidential information, to the employee responsible for the survey in the Office of Academic and Student Affairs.
Time limit for completion: from 9 to 23 November 2020.
Dear students, please treat the survey as an important element of our joint efforts that will allow you to take part in classes at a high organisational and substantive level, in a positive atmosphere and with satisfactory results.

Misja Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Opolskiego

Misja Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Opolskiego.

 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Opolskiego jest międzywydziałową jednostką  powołaną do organizowania i rozwijania działalności dydaktycznej w zakresie wychowania fizycznego i sportu studentów oraz prowadzenia rekreacji ruchowej studentów, uczestników studiów doktoranckich i pracowników.

Jego głównym zadaniem jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez popularyzację systematycznych ćwiczeń fizycznych w atrakcyjnej dla uczestnika formie,  w wymiarze czasowym określonym Zarządzeniem Rektora.

Podstawowym zadaniem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego, zajęć sportowych dla studentów zrzeszonych w Klubie Uczelnianym AZS Uniwersytetu Opolskiego. Organizację i prowadzenie sekcji sportowych i rekreacyjnych.

Przygotowanie i organizacja udziału sekcji w turniejach towarzyskich i mistrzowskich do uczestnictwa w Akademickich Mistrzostwach Polski w poszczególnych dyscyplinach sportowych. Popularyzacja zajęć rekreacyjnych dla studentów i pracowników uczelni.

Współpracuje ściśle z KU AZS UO w zakresie sportu akademickiego na poziomie wyczynowym i rekreacyjnym.

Zajmuje się  wychowaniem fizycznym dla osób niepełnosprawnych z ograniczoną możliwością czynnego uczestnictwa w kulturze fizycznej. Dla tej grupy osób prowadzi zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, turystyki pieszej nizinnej, nordic – walking. W ofercie Studium posiada też spotkania poświęcone dietetyce, zdrowemu odżywianiu,   zbawiennemu wpływowi  aktywności fizycznej na harmonijny, prawidłowy rozwój człowieka. Organizuje akcje promocyjne uczelni. Dba o bazę sportową uczelni. Czyni starania o rozbudowę bazy sportowej Uniwersytetu Opolskiego. Prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów ze zwolnieniami lekarskimi.                                                                                                         Opole dnia 01.10.2013 r.

 

 

 

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close