Zespół doskonalenia jakości kształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
Zespół w składzie:

1. mgr Zbigniew Zagórowski
2. mgr Katarzyna Nawarecka
3. mgr Mariusz Pająk

Misja Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Opolskiego

Misja Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Opolskiego.

 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Opolskiego jest międzywydziałową jednostką  powołaną do organizowania i rozwijania działalności dydaktycznej w zakresie wychowania fizycznego i sportu studentów oraz prowadzenia rekreacji ruchowej studentów, uczestników studiów doktoranckich i pracowników.

Jego głównym zadaniem jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez popularyzację systematycznych ćwiczeń fizycznych w atrakcyjnej dla uczestnika formie,  w wymiarze czasowym określonym Zarządzeniem Rektora.

Podstawowym zadaniem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego, zajęć sportowych dla studentów zrzeszonych w Klubie Uczelnianym AZS Uniwersytetu Opolskiego. Organizację i prowadzenie sekcji sportowych i rekreacyjnych.

Przygotowanie i organizacja udziału sekcji w turniejach towarzyskich i mistrzowskich do uczestnictwa w Akademickich Mistrzostwach Polski w poszczególnych dyscyplinach sportowych. Popularyzacja zajęć rekreacyjnych dla studentów i pracowników uczelni.

Współpracuje ściśle z KU AZS UO w zakresie sportu akademickiego na poziomie wyczynowym i rekreacyjnym.

Zajmuje się  wychowaniem fizycznym dla osób niepełnosprawnych z ograniczoną możliwością czynnego uczestnictwa w kulturze fizycznej. Dla tej grupy osób prowadzi zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, turystyki pieszej nizinnej, nordic – walking. W ofercie Studium posiada też spotkania poświęcone dietetyce, zdrowemu odżywianiu,   zbawiennemu wpływowi  aktywności fizycznej na harmonijny, prawidłowy rozwój człowieka. Organizuje akcje promocyjne uczelni. Dba o bazę sportową uczelni. Czyni starania o rozbudowę bazy sportowej Uniwersytetu Opolskiego. Prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów ze zwolnieniami lekarskimi.                                                                                                         Opole dnia 01.10.2013 r.

 

Sprawozdanie-z-realizacji-systemu-doskonalenia-jakosci-ksztalcenia

Sprawozdanie z realizacji systemu doskonalenia jakości kształcenia w roku akademickim 2015/16.    

Jednostka – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Informacje ogólne

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu  za okres październik 2015 – wrzesień 2016r.  Komisja pracuje w składzie:  składzie mgr Zbigniew Zagórowski, mgr Mariusz Pająk, mgr Katarzyna Nawarecka

 

Okresowe przeglądy i monitorowanie programów kształcenia oraz ich efektów
Programy zajęć z wychowania fizycznego modyfikowane, wzbogacane o nowe treści, formy, metody,  składane  są w miesiącu październiku 2015 r. u zastępcy kierownika Studium WFiS mgr. M. Pająka. Następnie programy są przeglądane i analizowane przez kierownika i zastępcę kierownika Studium. Porównywane są z programami z lat poprzednich. Następuje weryfikacja treści i ewentualne wskazanie uzupełnienia programu. Najczęściej programy są modyfikowane zgodnie z nowymi trendami prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w poszczególnych specjalnościach. Ostatnio uzupełniane o elementy dietetyki, zdrowego żywienia. Programy zawierają również wiadomości dotyczące wpływu aktywności fizycznej na zdrowie człowieka.

 

Wnioski

Powołano dwuosobowy zespół ds. monitorowania programów kształcenia i ich efektów. Mgr M. Pająk, mgr K. Nawarecka.  Ocenę efektów kształcenia analizuje się za pomocą opracowanej w tym celu ankiety w Studium WF i S.

 

Nowe kierunki , specjalności
W roku akademickim 2015/16 wprowadzono nowe specjalności zajęć z wychowania fizycznego –  turystyka kajakowo- nizinna.

Opracowanie nowych programów kształcenia z przedmiotu „Metodyka wychowania fizycznego w nauczaniu początkowym i wychowaniu przedszkolnym” – ćwiczenia, wykłady. Opracowała mgr Ewa Dachnowska.

 

Wnioski

Dalsze prace nad wzbogaceniem oferty Studium WFiS dla studentów w wyborze dyscypliny sportowej lub rekreacyjnej w zajęciach dydaktycznych wychowania fizycznego i ofercie przedmiotów ogólnouczelnianych. Modyfikacja istniejących programów o nowoczesne formy zajęć i elementy zdrowego odżywiania.

 

Oferta studiów podyplomowych dostosowanych potrzeb rynku
Nie dotyczy

 

Wnioski

Nie dotyczy

 

Czy wydział , jednostka posiada strategię doskonalenia jakości kształcenia
Studium WFiS posiada strategię doskonalenia jakości kształcenia. Utworzona została ona w roku akademickim 2012/13.

 

Wnioski:

Utworzono  zespół ds. prac nad strategią doskonalenia jakości kształcenia – mgr E. Dachnowska, mgr K. Nawarecka, mgr M. Pająk.

 

 

Mocne i słabe strony w zakresie doskonalenia jakości kształcenia
Słabe strony to:

– brak należytych warunków do prowadzenia zajęć  na obiektach uczelnianej bazy sportowej,

– bardzo małe nakłady finansowe na rozwój kultury fizycznej na Uniwersytecie Opolskim. 

Mocne strony to:

– kadra dydaktyczno – trenerska Studium WF i S. Mimo trudnych warunków lokalowych zajęcia prowadzone są na wysokim poziomie, a w niektórych dziedzinach na bardzo wysokim poziomie (badminton, aerobik, zajęcia muzyczno – ruchowe, taniec  towarzyski, turystyka nizinna, rowerowa, łyżwiarstwo, tenis stołowy).

– działania organizacyjne pomagające wzbogacić  bazę do prowadzenia zajęć dydaktycznych i sportowych w urządzenia i sprzęt sportowy.

– starania o zatrudnienie na godziny zlecone specjalistów najwyższej klasy do prowadzenia zajęć ze studentami m.in. do zajęć dydaktycznych  „Sporty walki”, byłego trenera kadry narodowej w judo mgr. Jerzego Dodziana.

– kontynuacja współpracy z klubami sportowymi z Opolszczyzny, która polegać ma na zatrzymaniu najzdolniejszej sportowo młodzieży w regionie i podjęcie studiów w Uniwersytecie Opolskim oraz reprezentowaniu uczelni w AMP. Aktualnie podpisano umowy z klubami : „Technik” Głubczyce – badminton (2012r.), „Rolnik” Głogówek – piłka nożna kobiet(2014r.), „Tor” Dobrzeń Wielki – piłka ręczna kobiet(2016r.)

– wspieranie projektu „Piłka siatkowa kobiet w Uniwersytecie Opolskim” (2016-2019)

 

 

Wnioski:

Prace nad zbudowaniem lobby uczelnianego i miejskiego miasta Opola dla stworzeniem bazy sportowo – rekreacyjnej Uniwersytetu Opolskiego.

Działania organizacyjne nad podniesieniem jakości kształcenia w naszej jednostce.

Poszukiwanie nowych form działalności mającym na celu podniesienie jakości kształcenia.

 

 

Dostępność zajęć prowadzonych w języku obcym
Studium WFiS posiada kadrę dydaktyczną, która przygotowana jest do  prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w języku angielskim. Są to następujący pracownicy Studium: mgr, mgr    Katarzyna Nawarecka, , Marta Zdzuj, Marcin Dubiel, Henryk Hołodnik, Mariusz Pająk,  dr Jacek Taborski.  Specjalności wychowania fizycznego z których mogą być prowadzone zajęcia w języku angielskim to: fitness, crossfit, , salsa, aerobik, kulturystyka, badminton, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna, turystyka nizinna, turystyka rowerowa.

W roku akademickim 2015/16 prowadzone były zajęcia z wychowania fizycznego dla  studentów studiów trójstronnych.

 

Wnioski:

Zatrudnianie w przyszłości osób mogących prowadzić zajęcia w języku obcym.

Nawiązanie współpracy ze Studium Języków Obcych w sprawie doskonalenia kadry Studium WF i S mogącej prowadzić zajęcia w języku obcym.

 

Procedury dyplomowania oraz związek z kierunkiem lub specjalnością
Nie dotyczy.

 

Wnioski

 

Dodatkowe zajęcia dla studentów (wykłady otwarte, konferencje naukowe, warsztaty, wyjazdy studyjne itp.
Dodatkowe zajęcia dla studentów chcących podnosić swoje umiejętności w poszczególnych dyscyplinach sportu, którzy ćwiczą w sekcjach sportowych prowadzonych przez etatowych i zatrudnionych na godzinach zleconych  pracowników Studium WFiS.

1.       Turnieje  grupowe w ramach zajęć dydaktycznych wychowania fizycznego (tenis stołowy, badminton, piłka siatkowa, piłka koszykowa, crossfit, aerobik, fitness).

2.       Organizacja eventów uczelnianych typu:

a.       mistrzostwa Uniwersytetu Opolskiego w Crossficie,

b.      wyciskanie sztangi leżąc,

c.       maraton aerobiku,

d.      mistrzostwa w badmintonie,

e.      mistrzostwa w tenisie stołowym,

f.        mistrzostwa par mieszanych w piłce siatkowej (Walentynki).

 

3.        Turnieje międzyuczelniane: badminton, tenis stołowy, siatkówka kobiet i mężczyzn, koszykówka kobiet i mężczyzn.

4.       Kluczowym elementem działalności sekcji sportowych jest start naszych zespołów w Akademickich Mistrzostwach Polski (AMP). W AMP reprezentowało nas kilkanaście ekip na szczeblu regionu, a potem w półfinałach i finałach AMP, najważniejszej imprezy akademickiej w kraju. Najwyższe miejsca zdobyli przedstawiciele badmintona okazując się najlepszą drużyną akademicką w Polsce. Piłkarki nożne w finałach imprezy zajęły miejsca 5-8.  W dyscyplinach indywidualnych: la, karate, dżudo studenci uczelni zdobyli  medale odpowiednio: złoty, brązowy i srebrny.

5.       Start w imprezach międzynarodowych. W tym roku akademickim badmintoniści Uniwersytetu Opolskiego po raz drugi w historii uczelni zakwalifikowali się do udziału w Europejskich Igrzyskach Młodzieży Akademickiej. W swojej dyscyplinie odegrali kluczowe role zdobywając cztery medale,  w tym dwa złote: w singlu deblu mężczyzn i mixcie. Nasi studenci wystartowali również w tym roku akademickim w Akademickich Mistrzostwach Świata w badmintonie, które odbyły się we wrześniu w Moskwie.

6.       Aktywnie wspieramy projekt „Siatkówka kobiet w Uniwersytecie Opolskim”, który powstał przy współpracy Uniwersytetu Opolskiego  i firmy ECO Opole.

Wnioski:

Poszukiwanie klubów  sportowych z którymi możemy nawiązać owocną współpracę. Typowane w dalszym ciągu są kluby „Odry” Brzeg i „Chrobry” Głuchołazy w koszykówce kobiet.

Poszerzenie oferty zajęć sportowo – rekreacyjnych dla studentów naszej uczelni – stworzenie nowych sekcji sportowych.

Zwiększyć udział reprezentacji Uniwersytetu Opolskiego startujących w AMP.

Wprowadzić rozgrywki w nowych dyscyplinach sportowych, w formie zawodów o mistrzostwo Uniwersytetu Opolskiego. Starać się by były to zawody cykliczne, coroczne.

 

Przykłady dobrych praktyk

1.       Aktywizacja studentów, którzy ukończyli obowiązkowy kurs wychowania fizycznego. Wprowadziliśmy dla studentów nie objętych  systemem wf możliwość uczęszczania na wybraną przez studenta dyscyplinę sportową.

2.       Imprezy sportowe dla studentów naszej uczelni gromadzą coraz większe rzesze uczestników.

3.       Modyfikujemy też ofertę zajęć  dydaktyczny z wychowania fizycznego dodając dyscypliny sportowe, które wzbogacają propozycję zajęć do wyboru przez studentów.

 

Propozycje działań na rzecz poprawy jakości kształcenia

1.       Pierwszoplanową sprawą służącą poprawie jakości kształcenia w sferze kultury fizycznej jest budowa uczelnianej wielofunkcyjnej hali sportowej.

2.       Dążenie do zwiększenia finansowania kultury fizycznej w Uniwersytecie Opolskim.

3.       Prowadzenie zajęć pokazowych, warsztatowych, prezentujących studentom dyscypliny sportowe z propozycji Studium WFiS UO.

 

 

 

 

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close