REGULAMIN

                     

REGULAMIN

Zasady odbywania zajęć wychowania fizycznego przez studentów Uniwersytetu Opolskiego

 

 1. Obowiązkiem zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego objęci są studenci Studiów Stacjonarnych I-go stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich.
 2. Student zobowiązany jest do  zaliczenia wychowania fizycznego na II i III semestrze studiów, w wymiarze 30 godzin w każdym z nich.
 3. Nie zaliczenie zajęć z WF przez studenta powoduje konieczność warunkowego powtarzania przedmiotu z obowiązkiem opłaty w myśl Zarządzenia Rektora UO nr 13/2000  (100 zł. za semestr).
 4. Student zapisuje się na zajęcia poprzez rejestrację internetową .

4a. Rejestracja na zajęcia z WF realizowana jest  na początku każdego semestru, a dokładny termin podany jest do wiadomości studentów co najmniej na 1 miesiąc przed jej rozpoczęciem na stronie internetowej Studium WFiS.

4b. Student w danym semestrze może zapisać się  tylko na jedną  dowolną specjalność wybraną z oferty SWFiS.

4c. W uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z właściwym Dziekanem, student po zakończeniu rejestracji może być dodany do zajęć WF w trakcie semestru, oraz może realizować dwie specjalności wychowania Fizycznego w jednym semestrze.

 1. W przypadku nie uczęszczania studenta na wybrane zajęcia WF, zgodnie z Regulaminem Studiów UO przedmiot  jest nie zaliczony i student ma obowiązek  go powtórzyć.
 2. Student ubiegający się o zaliczenie zajęć WF w formie przepisu,  na podstawie  uzyskanego wcześniej  zaliczenia na innym kierunku studiów UO lub innej uczelni, jest   również zobowiązany  do rejestracji internetowej.  Podstawą przepisu jest posiadanie zaliczonych dwóch semestrów WF w wymiarze 2x 30h / semestr. Przepisu dokonuje  prowadzący zajęcia.
 3. Studenci ze zwolnieniami lekarskimi  lub orzeczeniami o niepełnosprawności zapisują się na  specjalnie utworzone grupy WF ( Edukacja prozdrowotna lub Gry umysłowe ) dostępne w ofercie zajęć rejestracji internetowej. Zwolnienia lekarskie weryfikuje  prowadzący zajęcia.
 4. Zaliczenie z przedmiotu wychowanie fizyczne bez konieczności uczestnictwa w zajęciach mogą otrzymać,  po wcześniejszej rejestracji internetowej oraz  przedstawieniu stosownych dokumentów:
  – członkowie Reprezentacji Narodowej
  – czynni zawodnicy I i II ligi państwowej
  – członkowie sekcji AZS uczestniczący systematycznie w treningach Klubu Uczelnianego.
 5. Prowadzący grupę, podczas pierwszych zajęć w semestrze, określa i podaje do wiadomości studenta  szczegółowe warunki zaliczenia (sposób i termin usprawiedliwienia nieobecności, liczbę, termin i sposób ich odrabiania).
 6. Na pierwszych zajęciach prowadzący zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy .
 7. Studenci zainteresowani uczestnictwem w zajęciach z wychowania fizycznego fakultatywnie,   mogą to uczynić za zgodą prowadzącego , wykupując legitymacje członkowską Klubu Uczelnianego AZS .
 8. W sprawach nie objętych Regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Studium.

 

 

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close